ВЪЗПИТАТЕЛНО - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

МОИТЕ РИБКИ

РАБОТИ СЕ  СЪС СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

ПЪРВА  А  ГРУПА И ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА  „РЪКА ЗА РЪКА”

ВТОРА ГРУПА: „МОЛИВКО”

ТРЕТА  А И Б  ГРУПА  И ЧЕТВЪРТА А ГРУПА: „ПРИЯТЕЛИ”

ПЪРВА Б ГРУПА : ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗКУСТВА”

ВЪЗПИПАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В ЦДГ №87 „БУКАТА” ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 Г.

 

  1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ

ДЕЦАТА ОТ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ СЕ ЧУВСТВАТ ДОБРЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ПРОЦЕСЪТ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ Е ДЪЛЪГ И МНОГОСТРАНЕН И ЕКИПЪТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАБОТИ УСИЛЕНО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОБЪР И ПОЗИТИВЕН МИКРОКЛИМАТ.

  1. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е СЪСРЕДОТОЧИЛ СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА ТОЧНО И ПРЕЦИЗНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ.

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ОДОБРЕНА ОТ МОМН Е СЪГЛАСУВАНА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ . РАБОТИ СЕ  СЪС СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

ПЪРВА  А  ГРУПА И ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА  „РЪКА ЗА РЪКА”

ВТОРА ГРУПА: „МОЛИВКО”

ТРЕТА  А И Б  ГРУПА  И ЧЕТВЪРТА А ГРУПА: „ПРИЯТЕЛИ”

ПЪРВА Б ГРУПА : ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗКУСТВА”

ЦЕЛИЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП РАБОТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА КЪМ ЦЕЛЕНАСОЧЕНА И МОТИВИРАНА УЧЕБНА ДЕЙНОСТ СВЪРЗАНА С ОСНОВНАТА ЦЕЛ: ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ В И ИЗВЪН ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

  1. ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

ДЕЦАТА ОТ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ СЕ ПРИОБЩАВАТ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРУДОВИ НАВИЦИ И УМЕНИЯ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ.

ЦЕЛИТЕ НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ СЕ РЕАЛИЗИРАТ В РАЗЛИЧНИ ПЛАНИРАНИ И НЕПЛАНИРАНИ СИТУАЦИИ.

  1. ИГРОВА ДЕЙНОСТ

 „ИГРАТА Е ЧАРА НА ДЕТСТВОТО” Е КАЗАЛ РУБИНЩАЙН И ЦЕЛИЯ ЕКИП НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАБОТИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ИГРАТА В ЕДНА НАИСТИНА ПРИВЛЕКАТЕЛНА И ЖЕЛАНА ОТ ДЕЦАТА ДЕЙНОСТ.

ИГРОВАТА ДЕЙНОСТ Е ДОБРОВОЛНА, СЪЗНАТЕЛНА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА В ОСНОВАТА НА КОЯТО СТОИ ВЪОБРАЖАЕМАТА СИТУАЦИЯ.

РЪКОВОДЕЙКИ СЕ ОТ СЪЩНОСТТА НА ИГРОВАТА ДЕЙНОСТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ЕКИП СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ИГРИ.

  1. ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА

ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА УЧИТЕЛЯ ДА             УСЕТИ ДЕТЕТО КАТО ИНДИВИДУАЛНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА   ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ЦЕЛ ПОЗИТИВНО ОБЩУВАНЕ ПОМЕЖДУ ИМ. ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА Е МНОГО ВАЖЕН МОМЕНТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО И СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТЕТО. ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ОВЛАДЕНИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП.

  1. РАБОТА С РОДИТЕЛИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НЕПРЕКЪСНАТО ЕЖЕДНЕВНО ОБЩУВАНЕ С РОДИТЕЛИТЕ ЗА СЛУЧВАЩИТЕ СЕ СЪБИТИЯ С ДЕЦАТА И ГРУПАТА КАТО ЦЯЛО.

  1. РАБОТА В ЕКИП

ЦЕЛИЯТ ЕКИП НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА СПАЗВА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС И ВСИЧКИ СА В СЛУЖЕБНО – ДОБРОНАМЕРЕНИ ОТНОШЕНИЯ ПО МЕЖДУ СИ В ИМЕТО НА ДОБРУВАНЕТО НА ДЕЦАТА. РАБОТА В ЕКИП ОЗНАЧАВА ОТ РАБОТАТА НА ЕДИНИЯ ДА ЗАВИСИ РАБОТАТА НА ДРУГИЯ. МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ РАБОТЯТ СЪВМЕСТНО И ДЕЙНОСТТА ИМ Е ПОЛЗОТВОРНА

x