Прием на деца

http://kg.sofia.bg/isodz/

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

 

Чл.56./1/ Родителите на децата са длъжни да спазват ПВТР на ЦДГ № 87 “Буката” и всички разпоредби, отнасящи се до организацията на живота на децата в ДЗ, както и всички решения взети с мнозинство на родителски срещи.

/2/ Родителите на децата са длъжни да заплащат месечна такса в срок, съгласно Наредба за определяне  и администратиране на местни такси и цени на услуги, предоставени от СО. Реда  и начина на плащане, ползването на преференции са регламентирани в настоящия правилник.

/3/ Родителите са длъжни да водят и взимат детето си  лично от ДГ, като се подписват в режимна тетрадка. По изключение  дете се издава на други лица, само с писмено разрешение на  родителите. Деца не се издават на непълнолетни лица /под 18 години/.

/4/ Родителите са длъжни да уведомят учителката на групата до 9.00ч. за отсъствието на детето от ДГ, независимост дали отсъствието е по болест или по домашни причини. За подготвителната група се допускат отсъствия само по уважителни причини.

/5/ След боледуване на детето, както и при отсъствие повече от три дни, родителите са длъжни да представят мед. бележка, че детето е здраво и не е в контакт със заразно болни и може да посещава ДЗ.

/6/ Родителите нямат право да водят на ДГ болно дете, с антибиотици или други лекарства. При ОЗЗБ са длъжни своевременно да уведомяват мед. сестри.

/7/ Ако детето е със специални образователни потребности, алергии, хронични или наследствени заболявания, родителите са длъжни да представят документ от съответния специалист за адекватна реакция на мед. сестри в случай на нужда.

/8/ Родителите имат право да се запознаят с условията, при които се отглеждат и възпитават децата им, както и информация относно тяхното развитие.

/9/ Родителите имат право да участват в различни форми на педагогическо взаимодействие, след предварително уведомяване на учителката на групата.

/10/ Родителите са длъжни да спазват установеното работно време, хигиената в ДЗ, да не нарушават дневния режим на децата.

/11/ Родителите нямат право да накърняват достойнството и авторитета на учителите и пом.  персонал, длъжни са да спазват етични взаимоотношения помежду си, с децата от детското заведение и с персонала.

 

/12/ Родителите трябва да знаят, че при неявяване на детето до 1 /един/ месец след започване на учебната година или без причинно отсъствие до един месец, детето губи мястото си в ДГ.

/13/ Родителите са длъжни бързо да вземат своите деца и да не престояват дълго време на площадките, с цел безопасност на децата.

Чл.57. При три нарушения на ПВТР, детето губи мястото си в детското заведение.

 

 

 

x